Utdanningsstipend

Under finner du en kort forklaring på hva du kan søke utdanningsstipend til og linker til online søknadsskjema.

Dersom du har har vært medlem av LO i minimum 3 år og jobber på en arbeidsplass med tariffavtale så har du krav på utdanningsstipend til utdanning. For de som skal ta fagbrev så er kravet 1 års medlemskap.

Dine rettigheter

Rettigheter i fondet har søknadsberettiget som har minst 3 års sammenhengende medlemskap på søknadspunktet og som tilhører en overenskomst/tariffområde som var med på innbetaling til Lavlønnsfondet eller tariffavtale som ville innbetalt til Lavlønnsfondet om det fortsatt hadde eksistert.

Dette gjelder ikke for de som skal ta fagbrev etter paragraf 3,5 i opplæringsloven. Da er kravet 1 års medlemskap og at din bedrift har tariffavtale.

 • Arbeidsledige omfattes av ordningen hvis de før de ble ledige tilhørte et tariffområde som faller inn under ordningen.
 • Valgte og fastlønte i LO-systemet omfattes dersom de var med på den frivillige trekkordningen til Lavlønnsfondet.
 • For deltidsansatte settes grensen for å bli omfattet av ordningen til 15 timer pr uke.
 • Student- og elevmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem, og hvis de før dette tilhørte et tariffområde som faller inn under ordningen.
 • Lærlinger omfattes ikke av ordningen for den opplæring som omfattes av lærlingeforholdet.

Eksempler på hva du kan søke utdanningsstipend til er:

 • Fagbrev i ditt yrke etter paragraf 3,5 i opplæringsloven.
 • Allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse.
 • Grunnskolefag, herunder lese- og skriveopplæring
 • Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter
 • Utdanningsstipend til etter- og videreutdanning
 • Det gis støtte til utdanning av kortere varighet (minimum av 30 timers varighet) enn etter pkt a) til:
 • Etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket vedkommende er i eller omskolering til annet yrke.
 • Allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse.
 • Støtte til helårsstudium på hel- og deltid ved universitets- og høgskoler, fagskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole – eller tilsvarende i voksenopplærings-organisasjonens regi.
 • Grunnskolefag, herunder lese- og skriveopplæring
 • Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter.

Om du har spørsmål om ordningen eller om du er kvalifisert for et utdanningsstipend så kontakt dine tillitsvalgte eller foreningen.

Dette er kun et utdrag av reglene til LO sitt utdanningsfond. Se hele her.

Søknadsskjema finner du her.