Hvilken avtaleform skal gjelde i fremtiden?

Hvilken avtaleform skal gjelde i fremtiden?

Hvilken avtaleform skal gjelde i fremtiden?


Med utgangspunkt i utspillet fra Fellesforbundets leder Arve Bakke om en gjennomgripende tariffreform med overgang til vertikale avtaler, har Oslo Transportarbeiderforening vedtatt å utrede dette. Dette er forslag som fremmes for LO kongressen i 2013, og Oslo Transportarbeiderforening mener det er behov for en større utredning/rapport om hvilke konsekvenser dette vil gi. Vi inviterer andre foreninger/avdeling/forbund å bidra økonomisk for å få til et best mulig resultat.

                                                                                             

Søknad om bevilgning til utredning/rapport vedrørende fordelene og ulempene knyttet til vertikale kontra horisontale avtaler

 

Med utgangspunkt i utspillet fra Fellesforbundets leder Arve Bakke om en gjennomgripende tariffreform med overgang til vertikale avtaler, har Oslo Transportarbeiderforening vedtatt å utrede dette. Dette er forslag som fremmes for LO kongressen i 2013, og Oslo Transportarbeiderforening mener det er behov for en større utredning/rapport om hvilke konsekvenser dette vil gi.

Bakgrunnen for vedtaket er transportarbeiderne i Bring Cargo som kommer fra en horisontal landsomfattende bransjeavtale og er overdratt til et område med vertikal bedriftsoverenskomst.

Fag- og yrkestilknytning må være det styrende for utviklinga av tariffavtaler. Slik vil vi best ta vare på de spesielle behov de forskjellige yrkesgruppene har. Å bygge yrkesidentitet er en av fagbevegelsens grunnideer, dette arbeidet tror vi vil svekkes med vertikale avtaler.

Ulike yrkesgrupper vil kunne ha ulike interesser og prioriteringer som vil gjøre det vanskeligere å kjempe fram yrkesgruppers særlige behov som f.eks, skift- og nattarbeid i kombinasjon med et tungt fysisk yrke, heving av minstelønn og garantiordninger for utsatte grupper og yrker.

Rapporten vil ta for seg følgende hovedpunkter:

-      Bakgrunnen for at forslag om vertikale avtaler kommer opp.

-      Hvordan fungerer horisontale og vertikale avtaler i dag?

-      Viktigste styrker og svakheter ved horisontale og vertikale avtaler.

-      Kan valg av avtaleform få betydning for styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker?

-      Kan valg av avtaleform ha betydning for arbeidet mot sosial dumping?

-      Hvilke konsekvenser kan valg av avtaleform få for fagbevegelsens organisasjon?

Omfanget av rapporten er avhengig av hvilke midler vi kan stille til disposisjon. Oslo Transportarbeiderforening sammen med noen av sine klubber har foreløpig garantert for kr. 100.000,- .

De Facto, kunnskapssenter for fagbevegelsen har stilt Stein Stugu til rådighet for å utarbeide rapporten.

Oslo Transportarbeiderforening ønsker med dette å invitere klubber, foreninger og avdelinger med på et spleiselag for å få utarbeida en så grundig og god rapport som mulig. Målet er å kunne samle inn minimum kr. 200.000,- slik at rapporten blir så utfyllende og god som mulig.

Vi håper deres forening/forbund/avdeling vil være med å bidra til en så utførlig rapport som mulig.

Spørsmål og henvendelser om grunnlaget for rapporten rettes til foreningsleder Pål Aronsen på 48 21 22 22 (sentralbord) eller per mail til pal.aronsen@transportarbeider.no

Bevilgninger kan settes inn på kontonr: 9001 23 51495.Kameratslig hilsen

For

Oslo Transportarbeiderforening

 

Pål Aronsen

Leder